Find activities

  • Gaelic Language Plan 2023-2026 Consultation

    Historic Environment Scotland (HES) is seeking your views on our draft Gaelic Language Plan 2023-2026 (please find as an attachment at the bottom of this page). A Gaelic language version of this consultation is available . Our plan sets out how we intend to increase... More
    Closes 19 April 2023
  • Co-chomhairleachadh Plana Gàidhlig 2023-2026

    F oir-shealladh Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba (ÀEA) a’ sireadh ur beachdan air ar dreach Plana Gàidhlig 2023-2026 (faic an sgrìobhainn aig bonn an duilleag seo). Tha an co-chomhairleachadh seo cuideachd anns a' Bheurla . Tha am plana a mìneachadh mar a... More
    Closes 19 April 2023
2 results. Page 1 of 1