Eaglais Ghàidhlig Chaluim Cille (na Ghàidhlig)

Closed 6 Apr 2022

Opened 16 Mar 2022

Overview

Tar-shealladh

Tha Eaglais Ghàidhlig Chaluim Cille an-dràsta air a clàradh aig Ìre B airson togalaichean clàraichte.

Tha sinn an dùil:

  • an ìre atharrachadh gu Ìre A airson aithneachadh a thoirt don ailtireachd agus an ùidh eachdraidheil air leth aice mar eaglais sgeadaichte agus follaiseach a chaidh a thogail a dh’aon ghnothach dhan choimhearsnachd Ghàidhlig.
  • eadar-theangachadh Gàidhlig a chur ris an t-seòladh clàraichte aice.

 eaglais mòr dearg le speuran gorm air a chùlaibh

Tha sinn air an co-chomhairleachadh poblach seo a chur air dòigh airson beachdan a thional air na tha nar dùil a thaobh a’ chlàraidh aig an togalach chudromach seo. Tha sinn misneachail gu bheil ùidh speisealta aig an eaglais a thaobh ailtireachd agus eachdraidh agus ’s e ar beachd sa chiad dol a-mach gu bheil Ìre A iomchaidh. Faigh a-mach an tuilleadh mu thogalaichean clàraichte .

Tha buill den mhòr-shluagh air am misneachadh gus am beachdan a chur thugainn. Cuiribh ur beachdan mun chùis seo air post-d no cuiribh fios thugainn tron Phortal Dualchais.

Faighibh a-mach mu na beachdan air am meòraich sinn agus dè a thachras an uairsin nar n-iùil agus anns a’ bhidio gu h-ìseal.